Aktualizacja ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gliwicach

Aktualizacja ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gliwicach

Władze miasta Gliwice (województwo śląskie) rozpoczęły aktualizację ewidencji nieruchomości na terenie Gliwic, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są wyłącznie na podstawie zgłoszenia, formularz zgłoszenia do pobrania w artykule. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każdy budynek powinien posiadać przyłącze kanalizacyjne. Jeśli jednak właściciel nieruchomości nie ma takiej możliwości, ratunkiem okaże się zbiornik bezodpływowy, czyli szambo. Można zastosować również rozwiązania takie jak przydomowa oczyszczalnia ścieków oraz osadnik. Właściciel posesji na której znajduje się taki zbiornik bezodpływowy zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do władz miasta.

Obowiązkowe zgłoszenie do UM Gliwice

Właściciele nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są takie urządzenia, są proszeni o wypełnienie zamieszczonego niżej formularza i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21:

  • Wydziale Usług Komunalnych – w pokoju 376 (III piętro),
  • Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze UM),
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział UK, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.
Formularz do pobrania tutaj

Obowiązki właściciela nieruchomości

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości mają obowiązek:

  • Przyłączyć nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, jeśli budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, która spełnia wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, która spełnia wymagania określone w przepisach odrębnych.
  • Pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami odrębnymi.
  • Natychmiast zgłaszać oddanie do użytkowania nowych przydomowych oczyszczalni ścieków do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego.
  • Dokumentować (w formie umowy) korzystanie z usług związanych z pozbywaniem się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.).

Ruszają kontrole dokumentów 

W związku ze zmianami w prawie z ubiegłego roku rusza sprawdzanie kwestii prawidłowego i zgodnego z prawem opróżniania zbiorników bezodpływowych przez firmy asenizacyjne (na zlecenie właścicieli posesji). Właściciel jest zobowiązany przy okazji kontroli wykazać rachunki i umowy potwierdzające, że wywóz szamba realizowany był przez firmę asenizacyjną, w Gliwicach i okolicach usługi asenizacyjne profesjonalnie i szybko realizuje firma Szambeko

Kontrole będą przeprowadzane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz Straży Miejskiej w celu monitorowania częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także weryfikacji umów na wywóz nieczystości ciekłych zawartych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Gliwice oraz potwierdzenia uiszczenia opłat za te usługi.

Kara za brak dokumentów potwierdzających prawidłowe opróżnianie zbiornika bezodpływowego mogą wynieść nawet 5 000 zł dla właściciela posesji na której ten zbiornik się znajduje, dlatego bardzo ważne jest zwrócić swoją szczególną uwagę na zgodne z prawem działania w celu uniknięcia kary finansowej

Co grozi za brak rachunków za wywóz szamba?

Na końcu warto również wspomnieć o tym, co grozi, jeśli nie ma się rachunków za wywóz szamba. Ponieważ zgodnie z prawem wymaga się od właścicieli szamb umowy podpisanej z firmą asenizacyjną oraz przechowywania rachunków, och brak jest karany grzywną. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak rachunków lub podpisanej umowy właścicielowi szamba grozi mandat w wysokości nawet 500 zł. W przypadku, gdy sprawa trafi do Sądu Rejonowego, osoba tą może otrzymać karę o wysokości nawet do 5000 zł.

Kontrole szamb

Należy się spodziewać, że kontrole szamb (zbiorników bezodpływowych) będą przeprowadzane przez władze kolejnych miast, ponieważ działania władz Gliwic są konsekwencją zmian w przepisach z roku 2022. Na ten moment ciężko powiedzieć które z miast rozpoczną ten proces ale być może będzie dotyczyć to miast sąsiednich takich jak Zabrze, Ruda Śląska czy Bytom.

Szambo plastikowe

Kwestia odprowadzania ścieków w gospodarstwie domowym może zostać rozwiązana na kilka różnych sposobów – jednym z nich jest szambo plastikowe. To stosunkowo wygodny wybór, z

Co to jest szambo betonowe? – charakterystyka

Gdy nie ma możliwości podłączenia działki do kanalizacji, konieczne jest zastosowanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych. Jednym z takich rozwiązań jest szambo betonowe. Jest

POLSKA MARKA

Firma powstała w 100% na bazie polskiego kapitału

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Partnerskie relacje oparte na szacunku i obustronnym zadowoleniu

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

Doradzamy i nadzorujemy proces na każdym etapie realizacji usługi

NAJWYŻSZE STANDARDY

Działamy według sprawdzonych standardów prowadzenia biznesu

SZYBKA REALIZACJA

Sprawna i szybka realizacja powierzonych zadań

DOŚWIADCZENIE

Nasza kadra posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży