Wywóz szamba i nieczystości płynnych – obowiązujące przepisy

Wywóz szamba i nieczystości płynnych – obowiązujące przepisy

Jeśli planujesz budowę domu na działce, która nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej, musisz zatroszczyć się o właściwy system gromadzenia nieczystości ciekłych i regularny wywóz nieczystości płynnych. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie jednego z dwóch rozwiązań: zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku wyboru szamba, należy pamiętać o jego regularnym opróżnianiu.

W Polsce istnieją przepisy, które regulują kwestie związane z gromadzeniem i usuwaniem nieczystości ciekłych. Podstawą prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 27 marca 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2157), która określa, że wszelkie odpady należy odbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077), która reguluje kwestie związane z budową obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych.

W przypadku budowy domu na działce bez dostępu do sieci kanalizacyjnej, inwestor musi zastosować zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o prawu budowlane. Przede wszystkim należy pamiętać, że takie urządzenia muszą być zgodne z normami i wymaganiami technicznymi oraz powinny być wyposażone w urządzenia kontrolno-pomiarowe. Inwestor jest również zobowiązany do regularnego czyszczenia i konserwacji urządzenia oraz do jego kontrolowania pod kątem uszkodzeń i nieszczelności. Jeśli inwestor zdecyduje się na zbiornik bezodpływowy, musi zadbać o jego regularne opróżnianie (usługi asenizacyjne), ponieważ napełnienie szamba ponad jego pojemność może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska.

Jak opróżniać szambo? Kto może wywozić nieczystości?

Jeśli zamierzasz umieścić zbiornik bezodpływowy na swojej działce, musisz przestrzegać przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zbiornik ten służy do gromadzenia nieczystości ciekłych, takich jak ścieki, które nie mogą być odprowadzone do sieci kanalizacyjnej.

Aby pozbyć się nieczystości z zbiornika, należy skorzystać z usług specjalistycznej firmy asenizacyjnej jaką jest Szambeko która oferuje wywóz szamba na terenie całego województwa śląskiego. Firma ta musi posiadać odpowiednie zezwolenia, aby móc opróżniać zbiorniki bezodpływowe i transportować nieczystości ciekłe. Samodzielne usuwanie odpadów nieczystych lub korzystanie z usług nieuprawnionej firmy grozi karą finansową.

Właściciel nieruchomości z zbiornikiem bezodpływowym powinien zadbać o jego szczelność i nie dopuszczać do przepełnienia. Aby uniknąć przepełnienia zbiornika, warto wyposażyć go w sygnalizator poziomu szamba. Jest to niewielkie urządzenie elektroniczne, które umożliwia kontrolowanie poziomu nieczystości w zbiorniku.

Kara za wywóz ścieków bez uprawnień wynosi do 5000 złotych i jest regulowana przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dlatego ważne jest, aby zawsze korzystać z usług specjalistycznych firm asenizacyjnych, które posiadają odpowiednie zezwolenia na usuwanie odpadów nieczystych.

Czy można wylewać szambo na własną działkę?

Niektórzy ludzie mogą zastanawiać się, czy w celu oszczędności można pozbyć się zawartości szamba poprzez wylewanie ich na własną działkę lub pole, szczególnie w przypadku najmniejszych zbiorników o pojemności do 4 m3. Niestety, takie postępowanie jest niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami, jako właściciel nieruchomości z zainstalowanym szambem, musisz mieć podpisaną umowę z odbiorcą nieczystości ciekłych.

Czy można wylewać szambo do lasu?

Nie, nie można wylewać zawartości szamba do lasu. Jest to nielegalne i powoduje poważne szkody dla środowiska naturalnego. Wylewanie nieczystości ciekłych na terenach nieprzeznaczonych do tego celu zanieczyszcza glebę, wody gruntowe oraz może prowadzić do skażenia powierzchniowych źródeł wody. Ponadto, takie postępowanie stanowi naruszenie prawa i grozi konsekwencjami karnymi. Właściciel nieruchomości z szambem powinien korzystać z usług firmy asenizacyjnej Szambeko zajmującej się odbiorem nieczystości ciekłych, która transportuje je do specjalistycznych miejsc utylizacji na terenie całego województwa śląskiego, w tym miast takich jak Gliwice, Katowice, Zabrze, Ruda Śląska i wszystkie pozostałe.

Jaka jest kara za wylewanie szamba na własną posesję czy na czyjąś działkę?

Wylewanie zawartości szamba na nieruchomość, w tym na działkę czy pole, jest nielegalne i stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny do 5000 zł. W przypadku stwierdzenia takiego przestępstwa, gmina ma prawo do skontrolowania zbiornika i sprawdzenia, czy jest on prawidłowo opróżniany, a także nałożenia na właściciela nieruchomości mandatu.

Kontrola szamba może być przeprowadzona przez inspektora sanitarnego lub przedstawiciela gminy, który ma prawo wejścia na nieruchomość bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela. Osoba taka może sprawdzić stan zbiornika, jego szczelność oraz sposób, w jaki jest on opróżniany. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zachowania odpowiednich standardów higienicznych i dbałości o środowisko, dlatego nielegalne wylewanie zawartości szamba grozi mu poważnymi konsekwencjami prawnymi.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, gmina może nałożyć na właściciela nieruchomości mandat lub wszcząć postępowanie karne. Aby uniknąć takich sytuacji, należy korzystać z legalnych usług firm zajmujących się odbiorem nieczystości ciekłych, które posiadają zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Transportowane przez nie ścieki trafiają do specjalistycznych zakładów utylizacji, gdzie są neutralizowane i unieszkodliwiane w sposób bezpieczny dla środowiska.

Co zrobić, gdy sąsiad wylewa szambo?

Jeśli zauważysz, że ktoś w twojej okolicy wylewa zawartość szamba na pola, łąki lub do rowów, powinieneś niezwłocznie zgłosić ten fakt odpowiednim organom. Możesz skontaktować się z policją, która zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli na miejscu. Ponadto, warto poinformować o tym fakcie władze miasta lub gminy oraz Inspekcję Nadzoru Budowlanego i Wydział Ochrony Środowiska. Tego typu działania są nielegalne i stanowią naruszenie przepisów prawa, co może skutkować nałożeniem kary grzywny lub innymi sankcjami. Dlatego ważne jest, aby każdy z nas dbał o czystość środowiska i przestrzegał przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

Czy gmina może kontrolować szamba?

Do tej pory w Polsce władze gminne nie miały skutecznych narzędzi do monitorowania, czy mieszkańcy opróżniają swoje szamba zgodnie z przepisami i mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi takimi jak Szambeko. Jednak w ramach nowelizowanej ustawy o Prawie wodnym zostaną wprowadzone nowe przepisy, które umożliwią gminom przeprowadzenie rzetelnej kontroli nieruchomości i sprawdzenie, czy właściciele mają podpisane umowy z firmami zajmującymi się wywozem szamba.

Ta nowa ustawa została opracowana po tym Komisja Europejska skrytykowała Polskę za nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy ściekowej. W związku z tym, że Polska chce uniknąć kar finansowych, musi wprowadzić nowe przepisy, które doprecyzują procedury związane m.in. z oczyszczaniem ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym z zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od wielkości aglomeracji.

Wprowadzone przepisy pozwolą gminom na przeprowadzanie kontroli nieruchomości i sprawdzanie, czy właściciele mają podpisane umowy z firmami zajmującymi się wywozem szamba na Śląsku. Właściciele nieruchomości, którzy będą utrudniać lub udaremniać pracownikom gmin przeprowadzenie kontroli, będą narażeni na karę grzywny.

Jak długo trzeba trzymać rachunki za wywóz nieczystości?

Gmina może skontrolować czy pozbywasz się nieczystości płynnych w sposób legalny i zgodny z prawem, dlatego bardzo ważne jest zbieranie umów z firmami asenizacyjnymi (takimi jak Szambeko) jak i rachunków za wywóz szamba. Województwo śląskie w ostatnim okresie nasiliło kontrole właścicieli szamba i innych zbiorników bezodpływowych, a nieprawidłowości w tym zakresie mogą być karane mandatami, aż do 5000 złotych. Bardzo ważne jest regularne opróżnianie zbiorników bezodpływowych, czym zająć się może profesjonalnie, szybko i tanio firma Szambeko na terenie całego województwa śląskiego.

Szambo plastikowe

Kwestia odprowadzania ścieków w gospodarstwie domowym może zostać rozwiązana na kilka różnych sposobów – jednym z nich jest szambo plastikowe. To stosunkowo wygodny wybór, z

Co to jest szambo betonowe? – charakterystyka

Gdy nie ma możliwości podłączenia działki do kanalizacji, konieczne jest zastosowanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych. Jednym z takich rozwiązań jest szambo betonowe. Jest

POLSKA MARKA

Firma powstała w 100% na bazie polskiego kapitału

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Partnerskie relacje oparte na szacunku i obustronnym zadowoleniu

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

Doradzamy i nadzorujemy proces na każdym etapie realizacji usługi

NAJWYŻSZE STANDARDY

Działamy według sprawdzonych standardów prowadzenia biznesu

SZYBKA REALIZACJA

Sprawna i szybka realizacja powierzonych zadań

DOŚWIADCZENIE

Nasza kadra posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży